دانلود CodyCross Crossword Puzzles 1.34.3 بازی جدول کلمات متقاطع اندروید

دانلود CodyCross Crossword Puzzles 1.34.3 بازی جدول کلمات متقاطع اندروید

CodyCross Crossword Puzzles جدیدترین نسخه بازی جدول متقاطع اندروید

CodyCross Crossword Puzzles همینک به بازی بیگانه دوستانه که سقوط کرده است روی زمین بپیوندید و به شما کمک می کند تا درباره سیاره بیاموزد. به هنگام فاش کردن تاریخ و دستاوردهای سیاره و دستاوردهای بشریت از طریق معماهای مضمون در این بازی کلمات چالش برانگیز به فضا و زمان سفر کنید. جدول کلمات متقاطع را حل کنید و مناظر زیبا را کشف کنید و از دانش و مهارت های خود در یک بازی یک کلمه ای استفاده کنید جایی که هر پاسخ صحیح شما را به تکمیل پازل و آشکار کردن کلمه مخفی نزدیک می کند.

CodyCross Crossword Puzzles

دانلود / توضیحات بیشتر